Наукові статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 75
 • Документ
  Питання академічної доброчесності в аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору
  (2023) Кузнєцова Н. В.
  Академічна доброчесність визначається, як один із пріоритетів у Стратегії розвитку вищої освіти України на 2022-2032 роки, при цьому академічна доброчесність розглядається як основа академічної культури. Незважаючи на певні досягнення у нормативному полі, недооцінка ціннісних аспектів містить небезпеку формалізації вирішення проблеми.
 • Документ
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  (2022) Кузнєцова Н. В.
  Розглянуто основні завдання діяльності Центру забезпечення якості освіти як координуючого органу в системі внутрішнього забезпечення якості освіти; розкрито основні напрями його діяльності: організація функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; методичний супровід функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; моніторинг якості освітніх програм; підтримка академічної доброчесності
 • Документ
  Система зовнішнього забезпеченя якості вищої юридичної освіти в Україні
  (2022) Кузнєцова Н. В.
  Актуальність теми обумовлена значним підвищенням значення права як соціального регулятора суспільного життя. Підґрунтям розвитку правової системи в Україні є якість вищої юридичної освіти. Метою дослідження є аналіз сучасного стану системи зовнішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти України.
 • Документ
  Основні процедури моніторингу якості навчання та викладання у закладі вищої освіти.
  (2021) Кузнєцова Н. В.
  Моніторинг якості навчання і викладання у закладах вищої освіти набуває особливої значущості у контексті акредитації освітніх програм. Його необхідність передбачена критеріями оцінювання якості освітньої програми. Актуальність питань, пов’язаних з інструментарієм моніторингу якості навчання і викладання у ЗВО, посилюється в контексті розбудови систем внутрішнього забезпечення якості освіти та діяльності Центрів забезпечення якості освіти.
 • Документ
  Кваліметрична модель моніторингу якості освіти в закладі вищої освіти.
  (2021) Кузнєцова Н. В.
  Стаття присвячена актуальній проблемі ефективності моніторингу якості освіти у закладі вищої освіти. Моніторинг відповідає за зворотний зв’язок у системі внутрішнього забезпечення якості освіти. Метою дослідження є розроблення та обґрунтування факторно-критеріальної моделі ефективності моніторингу якості освіти. Для написання статті використані такі методи наукового пізнання: аналіз, факторно- ритеріальне моделювання, метод Дельфі. Під моніторингом якості освіти у закладі вищої освіти ми розуміємо інформаційноаналітичну систему, що постійно оновлюється на основі безперервного (циклічного) відстеження стану і динаміки змін якості освіти. Моніторинг здійснюється з метою прогнозування її подальшого розвитку, вироблення ефективних управлінських рішень та постійного покращення якості освіти та освітньої діяльності. Охарактеризовано основні підходи до визначення сутності поняття «ефективність»: досягнення ефекту або результату; співвідношення результату і витрат; комплексна оцінка результатів використання всіх видів ресурсів; рівень досягнення поставлених цілей; реалізація цілей за прийнятного співвідношення витрат і результатів. З’ясовано, що ефективність моніторингу якості освіти доцільно розглядати з позицій підходу досягнення мети. Ефективність моніторингу якості освіти у закладі вищої освіти розглядається як ступінь досягнення цілей моніторингу якості освіти, якісне виконання та забезпечення взаємодії всіх його функцій, урахування соціально-психологічних чинників під час здійснення моніторингових процедур. На основі кваліметричного підходу розроблено факторно-критеріальну модель ефективності моніторингу якості освіти. Обчислено вагові коефіцієнти для кожного параметра, фактору і критерію. Особливістю цієї моделі є можливість адаптації до специфіки системи внутрішнього моніторингу якості освіти у закладах вищої освіти, що забезпечує її варіативність.