Оцінювання деяких виразів з модулем числа під час розв’язування задач з параметрами в дидактичному контексті підвищення кваліфікації вчителів математики

Анотація
Цілісність навчально-математичної діяльності вчителів Нової української школи ґрунтується на формуванні й синхронізації зон найближчого математичного розвитку учнів і зон методичного розвитку вчителя, на створенні продуктивних згорнутих дидактичних структур засобами евристично орієнтованих комплексів задач і спеціалізації теоретичного матеріалу. Рівняння та нерівності з модулями, функції, що задаються виразами з модулями, є наскрізним компонентом змісту шкільної математичної освіти. Метою статті є виокремлення та координація в умовах підвищення кваліфікації вчителів дидактичних зв’язків деяких класів задач з параметрами з нестандартними прийомами дослідження найменших (найбільших) значень відповідних виразів. Отримані результати сприяють реалізації принципів сучасного характеру знань, систематизації та добору змісту навчання у контексті фундаменталізації неперервної педагогічної освіти, орієнтують учителів на власну пошукову ініціативу й розширення дидактичної ресурсної основи профілізації шкільної математичної освіти, роботи з математично обдарованими учнями. Subject-methodological competencies of a mathematics teacher of New Ukrainian School should be in the focus of the system of postgraduate pedagogical education. The integrity of educational and mathematical activity of teachers during professional development is based on theoretical and practical cases of formation and synchronization of zones of the nearest mathematical development of students and zones of methodological development of teachers, the creation of productive convolved didactic structures by means of heuristics-oriented systems of problems, and also specialization and transformation of high level theoretical material in the paradigm of education fundamentalization didactic principle. Teaching methodology of solving advanced problems with parameters has a special status due to the lack of universal algorithms for such types of problems and the necessity to apply deep analysis of their mathematical sense, various mathematical tools etc. Equations and inequalities with absolute values, functions defined using absolute values, are a cross-cutting component of school mathematical education content. The purpose of the paper is to identify and coordinate the didactic connections between some classes of problems with parameters with extraordinary methods of research of the maximal (minimal) values of expressions with parameters that are under the absolute value sign, and to actualize the corresponding theoretical questions of the elementary algebra and calculus. The achieved results contribute to the implementation of the modern nature of knowledge principles, systematization and selection of the training content in the context of in-service education of teachers, orient them to their own research initiative and expand the didactic resource basis for profiling of high school mathematical education, working with mathematically gifted students.
Опис
Мітельман І. М. Оцінювання деяких виразів з модулем числа під час розв’язування задач з параметрами в дидактичному контексті підвищення кваліфікації вчителів математики / І. М. Мітельман // Академічні візії. - 2023. - №20.
Ключові слова
Бібліографічний опис