ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗЗСО: ФІНСЬКИЙ ДОСВІД

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі представлено теоретичні аспекти організації методичної роботи в закладах загальної середньої освіти Фінляндії. Подано понятійно-категоріальний апарат дослідження та по трактовано основні поняття роботи «методична робота», «організація методичної роботи». Здійснено порівняльний аналіз організації методичної роботи у закладах освіти України та Фінляндії. Досліджено стан організації методичної роботи у вітчизняних закладах загальної середньої освіти. Заплановано, організовано, проведено й опрацьовано результати науково-дослідної роботи. За результатами роботи, враховуючи фінський досвід, запропоновано рекомендації керівникам з організації методичної роботи у закладах загальної середньої освіти. In the final qualifying work the theoretical aspects of the organization of methodical work in general secondary education institutions in Finland is presented. The conceptual and categorical apparatus of research is given and the basic concepts of work «methodical work», «organization of methodical work» are interpreted. A comparative analysis of the organization of methodological work in educational institutions of Ukraine and Finland is done. The state of organization of methodical work in Ukraine institutions of general secondary education is investigated. The results of research work are planned, organized, conducted and processed. Based on the results of the work, given on the Finland experience, recommendations to the heads on the organization of methodical work in general secondary education institutions are offered.
Опис
Богацький Д. Ю. Організація методичної роботи в ЗЗСО: фінський досвід : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, каф. педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 - Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Гарачук Т. В. - Одеса, 2021. - 74 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання