Розвиток лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано проблему дослідження лідерських якостей особистості, розкрито зміст та особливості тренінгової форми роботи з розвитку лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проектів. Наголошується на тому, що головними та першочерговими завданнями у підготовці майбутніх менеджерів наукових проектів є формування та розвиток професійних, особистісних, у тому числі лідерських, якостей майбутніх фахівців та їхніх соціальних павичок для успішного здійснення ними подальшої професійної діяльності. Визначено провідні лідерські якості менеджерів наукових проектів, яких потребує ринок праці в першу чергу: комунікабельність (здатність до спілкування, встановлення соціальних зв ’язків та контактів); компромісність (здатність до компромісного вирішення проблемних питань під час управління, ділової та міжособистісної взаємодії); цілеспрямованість (здатність досягати поставленої мети); впевненість (впевнена поведінка під час прийняття управлінських рішень та здатність до саморегуляції); рефлексивність (здатність до самопізнання та саморозвитку). Подано тренінг з розвитку лідерських навичок майбутніх менеджерів наукових проектів. Показниками високого рівня розвитку лідерських якостей майбутнього менеджера наукових проектів визначено: здатність до ефективного вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникати)’ процесі управління науковим проектом; здатність досягати мети наукового проекту у процесі управління ним; здатність до прийняття ефективних та обгрунтованих управлінських рішень з реалізації наукового проекту та забезпечення їх послідовного виконання учасниками проекту. У процесі дослідження зроблено висновок, що лідерські якості майбутніх менеджерів наукових проектів проявляються у процесі поєднання їхньої професійної компетентності вченого, організаторських здібностей керівника та соціальних навичок.
Опис
Костенко Р. В. Розвиток лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів / Р. В. Костенко // .Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. – Вип. 93. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. - С. 77-81.
Ключові слова
Бібліографічний опис