РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК МЕНЕДЖЕРА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі здійснене комплексне дослідження проблеми розвитку лідерських якостей керівника закладу загальної середньої освіти як менеджера сучасної освіти. Визначено сутність ключових понять дослідження: «лідерство», «лідер», «лідерські якості», «розвиток лідерських якостей». З’ясовано функції та особливості розвитку лідерських якостей керівника-лідера закладу загальної середньої освіти. Досліджено рівень розвитку лідерського потенціалу, мотивації успіху, виявлено провідні мотиви відповідальної поведінки у професійній діяльності адміністративного та педагогічного персоналу закладу загальної середньої освіти. Визначено шляхи і форми розвитку лідерських якостей керівників закладів загальної середньої освіти. Розроблено методичні рекомендації щодо розвитку лідерських якостей керівників закладів освіти. In the diploma work, a comprehensive study of the problem of the development of leadership qualities of the head of a general secondary education institution as a manager of modern education was carried out. The essence of the key concepts of the research was determined: "leadership", "leader", "leadership qualities", "development of leadership qualities". The functions and features of the development of leadership qualities of the leader-manager of the institution of general secondary education have been clarified. The level of development of leadership potential, motivation for success have been investigated, also the leading motives of responsible behavior in the professional activities of the administrative and pedagogical personnel of the institution of general secondary education have been identified. The ways and forms of development of leadership qualities of heads of institutions of general secondary education were determined. Methodological recommendations for the development of leadership qualities of heads of educational institutions have been developed.
Опис
Богаченко М. В. Розвиток лідерських якостей керівника закладу загальної середньої освіти як менеджера сучасної освіти : кваліфікаційні вимоги магістра ОАНО, каф. педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Р. В. Костенко. - Одеса, 2021. - 107 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання