Система зовнішнього забезпеченя якості вищої юридичної освіти в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми обумовлена значним підвищенням значення права як соціального регулятора суспільного життя. Підґрунтям розвитку правової системи в Україні є якість вищої юридичної освіти. Метою дослідження є аналіз сучасного стану системи зовнішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти України. Для написання статті використані такі методи наукового пізнання: аналіз законодавчо-нормативних документів у галузі освіти, аналіз статистичних даних, інтерпретаційно-аналітичний, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, індукція, дедукція, систематизація. Проаналізовано динаміку змін результатів таких процедур зовнішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти як ліцензування, акредитація освітніх програм, незалежне зовнішнє оцінювання. Проведений аналіз підтверджує збереження негативних тенденцій у розвитку системи вищої юридичної освіти, зокрема, зниження якості юридичної підготовки як результат, з одного боку, зменшення обсягу підготовки правників, а з іншого – необґрунтовано великої кількості закладів вищої освіти, що готують правників, що призводить до зниження вимог до вступників, а й отже, якості юридичної освіти. Зіставлення результатів зазначених процедур зовнішнього оцінювання дозволяє констатувати, що найбільш якісну підготовку правників здійснюють провідні державні класичні університети та заклади вищої освіти правничого спрямування. Вплив процедур зовнішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти має підкріплюватися розвитком системи внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти. The relevance of the topic is due to a significant increase in the importance of law as a social controller of public life. The basis for the development of the legal system in Ukraine is the quality of higher legal education. The aim of the study is to analyze the current state of the external quality system of higher legal education in Ukraine. The following methods of scientific knowledge were used in the article: analysis of legislative and regulatory documents in the field of education, analysis of statistical data, interpretative and analytical method, comparison of different views on the problem under study, induction, deduction, systematization. The dynamic of changes in the results of such procedures of external quality assurance of higher legal education as licensing, accreditation of educational programs, independent external assessment is analyzed. The analysis confirms the persistence of negative trends in the development of the system of higher legal education which results, in particular, in a decrease in the quality of legal training, which was stipulated by a decrease in the volume of lawyers' training on the one hand, and, on the other hand, of an unreasonably large number of the universities that train lawyers, which leads to reducing the requirements for applicants, and, consequently, the quality of legal education. Comparison of the results of these external assessment procedures allows us to state that the highest quality training of lawyers is carried out by the leading state classical universities and higher legal educational institutions. The impact of external quality assurance procedures in higher legal education should be supported by the development of an internal quality assurance system at the universities.
Опис
Annienkova, I., Kostova, N., Kuznietsova, N., & Bokshorn, A. External quality assurance system of higher legal education in Ukraine / I. Annienkova, N. Kostova, N. Kuznietsova, A. Bokshorn. - Amazonia Investiga, 2022. - № 11(51). - S. 29-39.
Ключові слова
Бібліографічний опис