РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ СУПЕРВІЗІЇ

Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічних та наукових джерел розглянуто зміст понять «мотивація», «мотивація педагогічної діяльності», «супервізія», «професійне консультування», «супервізійні стосунки». Розглянуто розвиток мотивації педагогічної діяльності вчителів у процесі супервзії. Проведено емпіричне дослідження вивчення особливостей мотивації педагогічної діяльності вчителя та можливостей її розвитку в процесі супервізії. Охарактеризовано мотивацію педагогів до успіху, до саморозвитку, характеристики задоволеності своєю працею. Запропоновано протокол мотиваційно-консультаційних зустрічей як складової супервізії. Рекомендації щодо розвитку мотивації педагогічної діяльності вчителів в процесі супервізії. The content of the concepts «motivation», «motivation of pedagogical activity», «supervision», «professional counseling», «supervisory relations» is considered in the final qualifying work on the basis of the analysis of 3 psychological-pedagogical and scientific sources. The development of motivation of pedagogical activity of teachers in the process of supervision is considered. An empirical study of the characteristics of the motivation of pedagogical activities of teachers and opportunities for its development in the process of supervision. Motivation of teachers to success, to self-development, characteristics of satisfaction with the work are characterized. The protocol of motivational-consultation meetings as a component of supervision is offered. Recommendations for the development of motivation of teachers' pedagogical activity in the process of supervision.
Опис
Ванжула С. В. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ СУПЕРВІЗІЇ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. О. В. Кузнєцова. - Одеса, 2021. - 80 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання