УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто компетентнісний підхід, який розглядається як один із важливих концептуальних принципів визначення цілей освіти з урахуванням вимог, які висуває до неї суспільство, зокрема ринок праці. Основною відмінністю компетентнісного підходу є формування у особистості здатності до застосування набутих знань, умінь, навичок, особистісних якостей на практиці у реальному житті, зокрема у професійній ді- яльності, що робить фахівця більш конкурентоспроможним на ринку праці. Формування управлінської компетентності є обов’язковим компонентом процесу професійної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, оскільки будь-який фахівець з вищою освітою має право претендувати на посаду керівника закладу освіти. Підготовка фахівців, які володітимуть високим рівнем управлінської компетентності є умовою досягнення професіоналізму та успішності управлінської діяльності.
Опис
Костенко Р. В. УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА // Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : зб. тез доповідей Всеукр. науково-практич. онлайн-конференції (30 квітня 2021 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2021. - С. 34-38.
Ключові слова
Бібліографічний опис