ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснене комплексне дослідження проблеми організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. Визначені сутність і структура самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Схарактеризовані функції і завдання самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. Розкриті форми і методи організації самостійної роботи здобувачів. З’ясовано, що важливим чинником правильної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів є методичне забезпечення самостійної роботи як форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. Розроблені і обґрунтовані рекомендації щодоорганізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. In the qualification work the complex research of a problem of the organization of independent educational and cognitive activity of applicants of higher education is carried out. The essence and structure of independent educational and cognitive activity are determined. The functions and tasks of independent educational and cognitive activity of higher education seekers are characterized. Forms and methods of organization of independent work of applicants are revealed.It was found that an important factor in the proper organization of independent educational and cognitive activities of applicants is the methodological support of independent work as a form of organization of the educational process in higher education institutions. Developed and substantiated recommendations for the organization of independent educational and cognitive activities of higher education.
Опис
Гуменюк Т. В. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. В. Кузнєцова. - Одеса, 2021. - 78 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання